ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hassing Parts.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam. 

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, althans de laatstelijk gedeponeerde versie. Koper: iedere partij, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Hassing Parts: Hassing.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Hassing Parts., verder te noemen "Hassing", en op alle met Hassing gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper/opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij Hassing deze schriftelijk heeft aanvaard. Zijn of worden de Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, nietig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Partijen zullen het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte. 

Artikel 3 Aanbiedingen/bestellingen

Alle aanbiedingen van Hassing zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Hassing. Hassing is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien Hassing een bestelling niet accepteert, deelt zij dat binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee. Een aanbieding vervalt o.a. indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hassing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Indien aan de opdracht/ bestelling door Hassing uitvoering is gegeven, geldt dat sprake is van een overeenkomst onder de door Hassing standaard gehanteerde tarieven. 

Artikel 4 Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen van aangeboden producten zijn inclusief BTW en exclusief kosten rijklaar maken, kosten voor verzending en bezorging, kosten van montage-, service-, en keuringskosten en van eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
Betaling dient zonder korting of compensatie/zonder recht van verrekening aanstonds binnen de geldende betalingstermijn te geschieden bij bestelling door middel van een iDeal, creditcard of contant, tenzij schriftelijk anders met koper is overeengekomen. 
Indien Hassing de prijzen van de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan verhoogt, waartoe Hassing het recht heeft, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hassing.

 

Indien koper in gebreke blijft in tijdige en/of volledige betaling van een factuur dan raakt koper zonder aanmaning in verzuim. Koper is alsdan over het achterstallige bedrag een rente van 1,5%  procent per maand verschuldigd, waarbij een niet volledige gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend. Voor de berekening van de rente wordt het achterstallige bedrag telkens na afloop van een maand vermeerderd met de over die periode verschuldigde rente. Indien de koper langer dan dertig dagen nalaat de vordering te voldoen of indien Hassing gegronde reden heeft te betwijfelen of Koper de factuur zal voldoen, zal Koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten en kosten verbandhoudende met de inning van de vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag voor tenminste een bedrag van € 250,-. 

Artikel 5 Levering

De door Hassing opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Hassing raakt niet in verzuim door de overschrijding van een overeengekomen levertermijn. Overschrijding van een leveringstermijn zal koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of andere acties in of buiten rechte jegens Hassing. Hassing heeft te allen tijde het recht om de goederen of diensten in gedeelten en op verschillende data te leveren. De levering van de producten zullen af magazijn aan koper worden geleverd op een door Hassing aangegeven tijdstip. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over vanaf het moment ‘af magazijn’, wanneer de goederen in de macht van de koper  worden gebracht. Levering van een voertuig aan koper geschiedt na overschrijving daarvan in het kentekenregister (en na afgifte van geldig vrijwaringsbewijs aan Hassing) en betaling van de volledige koopsom inclusief belastingen etc. Ingeval is overeengekomen dat zal worden geleverd, draagt de Koper de kosten van het vervoer tot de overeengekomen plaats. Het risico van het vervoer is voor rekening en risico van de koper. In alle gevallen zijn de goederen terstond na het verlaten van het magazijn van Hassing voor rekening van de koper, transportrisico, molestrisico en alle andere risico's inbegrepen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Hassing geleverde goederen aan Koper blijven volledig eigendom van Hassing totdat Koper alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of enige andere overeenkomst(en) heeft voldaan, waaronder de verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen, waaronder rente en kosten. Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende goed te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

Artikel 7 Eigendomsrechten van derden

Koper zal alle rechten en intellectuele of industriële eigendom op alle door Hassing verstrekte of geleverde goederen en materiaal, waaronder ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, (merk) tekens, programmatuur en andere gegevens, respecteren en deze zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Hassing niet verveelvoudigen, openbaar maken of op enige wijze al dan niet commercieel gebruiken. Hassing garandeert niet dat de aan koper/opdrachtgever geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel, industrieel of eventueel ander eigendomsrecht van derden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Onverminderd de garantiebepalingen, sluit Hassing iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens de koper of een derde uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hassing, of werknemers.
Indien en voor zover er op Hassing enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is die te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door Hassing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De koper vrijwaart Hassing voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Hassing geleverde producten en diensten, tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of opzet van Hassing, haar werknemers. Hassing is niet aansprakelijk:

  • voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hassing is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Hassing op basis van de door koper verstrekte gegevens (technische) onderdelen, zaken en/of goederen levert aan koper, is Hassing niet gehouden om onderzoek te verrichten of de aard en kwaliteit van de geleverde onderdelen geschikt is voor montage. Koper dient zelf bij aanschaf te onderzoeken of de onderdelen/zaken voor montage geschikt zijn.;
  • voor schade, veroorzaakt door een gebrekkige uitvoering en/of fouten die door derden zijn uitgevoerd aan een door Hassing verhandeld product;
  • voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie;
  • voor schade verbandhoudende met voertuiggebonden verplichtingen (verzekering en overschrijving) en eventuele bekeuringen.

 

Artikel 9 Garantie

Algemeen 

Hassing staat slechts in voor de kwaliteit van de producten in de staat waarin zij verkeren op het moment van aflevering en garandeert slechts dat de producten de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Hassing Parts biedt gebruikte onderdelen aan.

Retourrecht

Op elektrische en mechanische delen geldt geen retourrecht. Elektrische en mechanische delen worden niet retour genomen. 

Artikel 10 Persoonsgegevens

Hassing zal de door koper verstrekte gegevens opnemen in haar bestand, tenzij koper uitdrukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat hij dat niet wenst. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Hassing is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. Hassing heeft het recht alle bestellingen te verzenden aan het adres dat de koper/opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden. De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van Hassing af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van koper en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11 Overmacht

Hassing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd door overmacht of onvoorziene omstandigheden. In geval van overmacht en onvoorziene omstandigheden heeft Hassing het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijke mededeling. Hassing is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: tekorten in materiaal en tekortkomingen van toeleveranciers of andere derden die bij de (uitvoering van de) overeenkomst zijn betrokken. In geval van overmacht zal de leveringstijd verlengd worden met tenminste de termijn gedurende welke Hassing op grond van overmacht en onvoorziene omstandigheden niet in staat zal zijn te leveren, zonder dat dit voor koper een ontbindingsgrond zal vormen of aan koper het recht zal geven nadere voorwaarden te stellen. Indien Hassing langer dan zes maanden na de overeengekomen levertijd door overmacht niet in staat of zal zijn om de goederen aan de koper te leveren, zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst waarop de overmacht betrekking heeft te beëindigen. Een dergelijke beëindiging zal nooit enige verplichting tot schadevergoeding of vergoeding van ander nadeel door Hassing Parts opleveren.  

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG)  is uitgesloten.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Hassing Parts valt onder U.G. Import te Dordrecht, Kamer van Koophandel 24425464, BTW Nummer 1260.94.755.B.03.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hassing Parts.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam.

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, althans de laatstelijk gedeponeerde versie. Koper: iedere partij, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Hassing Parts: Hassing.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Hassing Parts., verder te noemen "Hassing", en op alle met Hassing gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper/opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij Hassing deze schriftelijk heeft aanvaard. Zijn of worden de Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, nietig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Partijen zullen het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte.

Artikel 3 Aanbiedingen/bestellingen

Alle aanbiedingen van Hassing zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Hassing. Hassing is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien Hassing een bestelling niet accepteert, deelt zij dat binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee. Een aanbieding vervalt o.a. indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hassing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Indien aan de opdracht/ bestelling door Hassing uitvoering is gegeven, geldt dat sprake is van een overeenkomst onder de door Hassing standaard gehanteerde tarieven.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen van aangeboden producten zijn inclusief BTW en exclusief kosten rijklaar maken, kosten voor verzending en bezorging, kosten van montage-, service-, en keuringskosten en van eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
Betaling dient zonder korting of compensatie/zonder recht van verrekening aanstonds binnen de geldende betalingstermijn te geschieden bij bestelling door middel van een iDeal, creditcard of contant, tenzij schriftelijk anders met koper is overeengekomen. 
Indien Hassing de prijzen van de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan verhoogt, waartoe Hassing het recht heeft, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hassing.Indien koper in gebreke blijft in tijdige en/of volledige betaling van een factuur dan raakt koper zonder aanmaning in verzuim. Koper is alsdan over het achterstallige bedrag een rente van 1,5% procent per maand verschuldigd, waarbij een niet volledige gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend. Voor de berekening van de rente wordt het achterstallige bedrag telkens na afloop van een maand vermeerderd met de over die periode verschuldigde rente. Indien de koper langer dan dertig dagen nalaat de vordering te voldoen of indien Hassing gegronde reden heeft te betwijfelen of Koper de factuur zal voldoen, zal Koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten en kosten verbandhoudende met de inning van de vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag voor tenminste een bedrag van € 250,-.

Artikel 5 Levering

De door Hassing opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Hassing raakt niet in verzuim door de overschrijding van een overeengekomen levertermijn. Overschrijding van een leveringstermijn zal koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of andere acties in of buiten rechte jegens Hassing. Hassing heeft te allen tijde het recht om de goederen of diensten in gedeelten en op verschillende data te leveren. De levering van de producten zullen af magazijn aan koper worden geleverd op een door Hassing aangegeven tijdstip. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over vanaf het moment ‘af magazijn’, wanneer de goederen in de macht van de koper worden gebracht. Levering van een voertuig aan koper geschiedt na overschrijving daarvan in het kentekenregister (en na afgifte van geldig vrijwaringsbewijs aan Hassing) en betaling van de volledige koopsom inclusief belastingen etc. Ingeval is overeengekomen dat zal worden geleverd, draagt de Koper de kosten van het vervoer tot de overeengekomen plaats. Het risico van het vervoer is voor rekening en risico van de koper. In alle gevallen zijn de goederen terstond na het verlaten van het magazijn van Hassing voor rekening van de koper, transportrisico, molestrisico en alle andere risico`s inbegrepen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Hassing geleverde goederen aan Koper blijven volledig eigendom van Hassing totdat Koper alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of enige andere overeenkomst(en) heeft voldaan, waaronder de verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen, waaronder rente en kosten. Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende goed te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 7 Eigendomsrechten van derden

Koper zal alle rechten en intellectuele of industriële eigendom op alle door Hassing verstrekte of geleverde goederen en materiaal, waaronder ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, (merk) tekens, programmatuur en andere gegevens, respecteren en deze zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Hassing niet verveelvoudigen, openbaar maken of op enige wijze al dan niet commercieel gebruiken. Hassing garandeert niet dat de aan koper/opdrachtgever geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel, industrieel of eventueel ander eigendomsrecht van derden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Onverminderd de garantiebepalingen, sluit Hassing iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens de koper of een derde uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hassing, of werknemers.
Indien en voor zover er op Hassing enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is die te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door Hassing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De koper vrijwaart Hassing voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Hassing geleverde producten en diensten, tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of opzet van Hassing, haar werknemers. Hassing is niet aansprakelijk:

voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hassing is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Hassing op basis van de door koper verstrekte gegevens (technische) onderdelen, zaken en/of goederen levert aan koper, is Hassing niet gehouden om onderzoek te verrichten of de aard en kwaliteit van de geleverde onderdelen geschikt is voor montage. Koper dient zelf bij aanschaf te onderzoeken of de onderdelen/zaken voor montage geschikt zijn.;
voor schade, veroorzaakt door een gebrekkige uitvoering en/of fouten die door derden zijn uitgevoerd aan een door Hassing verhandeld product;
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie;
voor schade verbandhoudende met voertuiggebonden verplichtingen (verzekering en overschrijving) en eventuele bekeuringen.


Artikel 9 Garantie

Algemeen

Hassing staat slechts in voor de kwaliteit van de producten in de staat waarin zij verkeren op het moment van aflevering en garandeert slechts dat de producten de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Hassing Parts biedt gebruikte onderdelen aan.

Retourrecht

Op elektrische en mechanische delen geldt geen retourrecht. Elektrische en mechanische delen worden niet retour genomen.

Artikel 10 Persoonsgegevens

Hassing zal de door koper verstrekte gegevens opnemen in haar bestand, tenzij koper uitdrukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat hij dat niet wenst. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Hassing is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. Hassing heeft het recht alle bestellingen te verzenden aan het adres dat de koper/opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden. De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van Hassing af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van koper en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11 Overmacht

Hassing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd door overmacht of onvoorziene omstandigheden. In geval van overmacht en onvoorziene omstandigheden heeft Hassing het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijke mededeling. Hassing is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: tekorten in materiaal en tekortkomingen van toeleveranciers of andere derden die bij de (uitvoering van de) overeenkomst zijn betrokken. In geval van overmacht zal de leveringstijd verlengd worden met tenminste de termijn gedurende welke Hassing op grond van overmacht en onvoorziene omstandigheden niet in staat zal zijn te leveren, zonder dat dit voor koper een ontbindingsgrond zal vormen of aan koper het recht zal geven nadere voorwaarden te stellen. Indien Hassing langer dan zes maanden na de overeengekomen levertijd door overmacht niet in staat of zal zijn om de goederen aan de koper te leveren, zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst waarop de overmacht betrekking heeft te beëindigen. Een dergelijke beëindiging zal nooit enige verplichting tot schadevergoeding of vergoeding van ander nadeel door Hassing Parts opleveren.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Hassing Parts valt onder U.G. Import te Dordrecht, Kamer van Koophandel 24425464, BTW Nummer 1260.94.755.B.03.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2022 Hassing Parts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel